Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.warszawskakancelaria.pl

 

I.               Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Agnieszka Spychalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska, NIP 1132587681.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  na potrzeby realizacji usług prawniczych, zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowoadministracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz w związku z rozliczeniem księgowym, wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), celami wynikającymi z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy lub świadczenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, zwłaszcza w związku z usługami księgowymi, informatycznymi, zastępstwem procesowym lub podwykonawstwem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić także na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów, urzędów i instytucji.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących (w tym do uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub poprawiania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych – co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wobec korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych, należy skontaktować się z Kancelarią: ul. Twarda 44 (kl. I, piętro I, lok. 10) 00-831 Warszawa; tel. 533 355 400; biuro@warszawskakancelaria.pl

 

II.             Ciasteczka

1.     Strona jest utrzymywana (hosting) na serwerach home.pl.

2.     Strona korzysta z plików cookies.

3.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.